Wettelijke informatie

Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden. Diensten : twcvorstenbosch.nl voorziet de Cliënten van :

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Informatie over de klant: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die door twcvorstenbosch.nl kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

1. Website presentatie.

Krachtens artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website twcvorstenbosch. nl op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de opvolging van de website:

 

De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de website twcvorstenbosch.nl impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site twcvorstenbosch.nl wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Twcvorstenbosch.nl kan echter besluiten om de website voor technisch onderhoud te onderbreken. De website twcvorstenbosch.nl wordt regelmatig bijgewerkt door twcvorstenbosch.nl. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website twcvorstenbosch.nl is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf. twcvorstenbosch.nl streeft ernaar om zo accuraat mogelijke informatie te verstrekken op de twcvorstenbosch.nl website. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website twcvorstenbosch.nl wordt uitsluitend ter informatie gegeven en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien is de informatie op de website twcvorstenbosch. nl niet uitputtend. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente apparatuur, vrij van virussen en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie De website twcvorstenbosch.nl wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD : n° 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Prestaties en Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

twcvorstenbosch.nl en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur, met name als gevolg van netwerkcongestie waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

twcvorstenbosch.nl is de houder van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van: twcvorstenbosch.nl.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

twcvorstenbosch.nl treedt op als uitgever van de site. twcvorstenbosch.nl is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de Content die zij publiceert.

twcvorstenbosch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website twcvorstenbosch.nl, en die het gevolg is van hetzij het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, hetzij van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

twcvorstenbosch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kans) die voortvloeit uit het gebruik van de twcvorstenbosch.nl website. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) staan ter beschikking van de gebruikers. twcvorstenbosch.nl behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te verwijderen die in deze zone is gedeponeerd en die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt twcvorstenbosch.nl zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Website, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: twcvorstenbosch.nl, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt twcvorstenbosch.nl zich ertoe de vigerende wettelijke bepalingen na te leven. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en cliënten, vanaf het moment dat hun toestemming is verkregen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden, overeenkomstig de werkelijkheid. Telkens wanneer twcvorstenbosch.nl Persoonsgegevens verwerkt, zal twcvorstenbosch.nl alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor twcvorstenbosch.nl deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

twcvorstenbosch.nl kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

  • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
  • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): voor de navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (hashed)
  • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • voor het houden van facultatieve tevredenheidsonderzoeken op twcvorstenbosch.nl: emailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

twcvorstenbosch.nl verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, deze worden alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de Gebruikers van twcvorstenbosch.nl de volgende rechten:

  • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van de Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van de Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of bewaring verboden is
  • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
  • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
  • het recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)
  • het recht om te bepalen wat er met de gegevens van de Gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan wie twcvorstenbosch.nl hun gegevens (al dan niet) zal meedelen aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra twcvorstenbosch.nl kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van de Gebruiker, verplicht twcvorstenbosch.nl zich ertoe de gegevens te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is deze gegevens te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Indien de Gebruiker wil weten hoe twcvorstenbosch.nl zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie daarvan wil verzoeken of zich tegen de verwerking daarvan wil verzetten, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met twcvorstenbosch.nl op het volgende adres

 

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wil laten verbeteren, bijwerken of wissen door twcvorstenbosch.nl, waarbij hij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan twcvorstenbosch.nl oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van twcvorstenbosch.nl een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

twcvorstenbosch.nl zal de over haar Cliënten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land buiten de Europese Unie of aan een land dat door de Europese Commissie als “niet toereikend” wordt erkend, zonder de cliënt daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Twcvorstenbosch.nl blijft echter vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

twcvorstenbosch.nl verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast ter kennis wordt gebracht van twcvorstenbosch.nl, dient deze laatste de Klant zo spoedig mogelijk te informeren en de genomen corrigerende maatregelen mee te delen. Verder verzamelt twcvorstenbosch.nl geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door de dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van twcvorstenbosch. nl, uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven vermelde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van twcvorstenbosch.nl voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

8. Kennisgeving van incidenten

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hun alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website twcvorstenbosch.nl wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of op enigerlei wijze aan derden verkocht. Alleen de aanvaarding van de aankoop van twcvorstenbosch.nl en zijn rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site twcvorstenbosch.nl.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt twcvorstenbosch.nl gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

 

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt twcvorstenbosch.nlalle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De website twcvorstenbosch.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die met toestemming van twcvorstenbosch.nl zijn opgezet. Twcvorstenbosch.nl is echter niet in staat de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u hieronder worden aangeboden en vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1 “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de Gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

 

twcvorstenbosch.nl kan informatie verwerken over het bezoek van de Gebruiker aan de Website, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt twcvorstenbosch. nl in staat de inhoud van de Website en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

 

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van diensten die door de Website worden aangeboden, en de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem de mogelijkheid wordt geboden om Cookies van tijd tot tijd te accepteren of te weigeren, voordat een Cookie in zijn terminal wordt opgeslagen. twcvorstenbosch.nl wijst de Gebruiker erop dat in dit geval mogelijk niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

 

Indien de Gebruiker weigert cookies op te slaan op zijn terminal of browser, of indien de Gebruiker de op zijn terminal of browser opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Website beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn indien twcvorstenbosch. nl of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit niet in staat is het door de terminal gebruikte browsertype, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, te herkennen.

 

In voorkomend geval wijst twcvorstenbosch.nl alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan het minder goed functioneren van de Site en van de door twcvorstenbosch.nl aangeboden diensten, ten gevolge van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor twcvorstenbosch.nl om de voor hun werking noodzakelijke Cookies te registreren of te raadplegen ten gevolge van de keuze van de Gebruiker. De configuratie van elke browser is verschillend voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

 

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen zijn of haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. twcvorstenbosch.nl kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven.

 

Ten slotte kan Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, door te klikken op de icoontjes van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus op de Website of in de mobiele applicatie van twcvorstenbosch.nl en indien de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft aanvaard door te blijven navigeren op de Website of in de mobiele applicatie van twcvorstenbosch.nl, ook cookies plaatsen op uw eindapparatuur (computer, tablet, mobiele telefoon).

 

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daar toestemming voor geeft door verder te surfen op de twcvorstenbosch.nl Website of mobiele applicatie. De Gebruiker kan zijn of haar toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies door twcvorstenbosch.nl echter te allen tijde intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

twcvorstenbosch.nl kan af en toe gebruik maken van internettags (ook bekend als “tags”, actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

 

Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties die gebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site. Deze technologie stelt twcvorstenbosch.nl in staat de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van haar acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), alsmede het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

 

De externe serviceprovider kan door middel van deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten samenstellen over de activiteit van de Site voor twcvorstenbosch.nl, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website twcvorstenbosch.nl is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Tours bij uitsluiting bevoegd